Weleda Benelux maakt gebruik van cookies. Dit doen we om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. We gaan echter zorgvuldig om met alle informatie en respecteren hierbij steeds je privacy. Meer informatie over ons privacy-beleid lees je in de Algemene voorwaarden.

 


Weleda Benelux

Platinastraat 161
Postbus 733
2700AS Zoetermeer
Nederland
KvK nummer: 27013770


Dit hebben we reeds gerealiseerd!

In het voorjaar van 2015 lanceerden we onze eerste campagne om geld in te zamelen voor Natuurmonumenten. Ons doel was om 100.000 m2 bloemrijke natuur te kunnen helpen beschermen en ontwikkelen, en dat hebben we ruimschoots bereikt! In 2015 konden we 103.433 m2 realiseren en in 2016 maar liefst 113.000 m2. Mede dankzij deze steun kon Natuurmonumenten bloemrijke weides beschermen en verder ontwikkelen in 5 prachtige natuurgebieden verspreid over heel Nederland.

1. Natuur in de stad in Kardinge

Natuur- en recreatiegebied Kardinge vind je middenin de stad Groningen. Met de verwerving ervan stelt Natuurmonumenten de grond veilig voor de toekomst. Door het gebied te vernatten ontstaat er een gebied waar diverse kruidensoorten kunnen bloeien, zoals ogentroost en kamille. Dit zijn soorten die het goed doen op een schralere grond. Door het waterpeil te verhogen komt bovendien het bodemleven omhoog. Dat is goed voor tal van vogelsoorten, zoals grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters.

Meer lezen

2. Uitwaaien in de Oostelijke Vechtplassen

In de vlakte tussen de Goois-Utrechtse stuwwallen en de rivier de Vecht lag ooit een uitgestrekt veengebied. Door het uitsteken van het veen, de harde wind en hoge golven ontstonden op sommige plaatsen grote plassen. Deze plassen vormen samen een groot oppervlakte aan open water met veenmosrietland, jong moerasbos en in mindere mate trilveen, moerasheide, blauwgrasland en galigaanmoeras. Hier leven talloze beschermde plant- en diersoorten, die alleen in dit soort laagveengebieden kunnen leven. Voorbeelden hiervan zijn de zwarte stern die zijn nest maakt in krabbenscheer of de purperreiger die broedt in het riet.

Meer lezen

3. Vogels spotten in de Vlietlanden

De Vlietlanden in Midden-Delfland, vlakbij Rotterdam, is een uniek laagveengebied met echt ouderwets Nederlandse natuur. Het natuurgebied is nooit ingepolderd, wat bijna niet voorkomt in Nederland. Het veen is daardoor niet ingeklonken en het gebied ligt hoger dan de omringende polders. In het bos broeden zo’n tachtig blauwe-reiger-paartjes. Andere vogels in het gebied zijn kuifeend, kievit, grutto en roofvogels zoals de bruine kiekendief en buizerd. Een bijzondere zoogdiersoort die in de Vlietlanden voorkomt, is de noordse woelmuis. Deze bedreigde muizensoort voelt zich thuis in dit waterrijke gebied.

Meer lezen

4. Een blauwtje lopen in Vlijmens Ven

In dit gebied ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch leeft het pimpernelblauwtje, een Europees beschermde vlindersoort die alleen nog voorkomt in het natuurgebied de Moerputten. Je vindt er bovendien het prachtige blauwgrasland, dat zijn kleur dankt aan de blauwe zegge en waarvan momenteel in heel Nederland nog maximaal 100 hectare voorkomt. Natuurmonumenten wil er 170 hectare nieuwe natuur, waaronder blauwgrasland, bij creëren in het Vlijmens Ven. Het gaat om een unieke uitbreiding van blauwgrasland voor Noordwest-Europa.

Meer lezen

5. Zink- en kalkflora in Sint Pietersberg

Zuid-Limburg is de meest noordelijk gelegen plek in Europa waar zink- en kalkflora te vinden zijn. Veel planten- en diersoorten komen nog alleen in deze streek voor. Verbetering en uitbreiding van gebieden met veel kalk aan de oppervlakte is van levensbelang voor bijzondere planten als het zinkviooltje en zonneroosje. Ook andere planten en dieren, die afhankelijk zijn van deze vochtige en voedselarme graslanden en schrale kalkrotsen profiteren mee van de maatregelen.

Meer lezen