Dit hebben we samen al gerealiseerd!

De afgelopen twee jaar konden we inmiddels ruim 213.000 m2 bloemrijke natuur creëren en in 2017 doen we er nog eens zo’n slordige 107.000 m² bij. Mede dankzij deze steun kon Natuurmonumenten bloemrijke weides beschermen en verder ontwikkelen in 5 prachtige natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Het beschermen en ontwikkelen van bloemrijke natuur is hard nodig want doordat bloemrijke graslanden dreigen te verdwijnen, zijn immers ook heel wat dieren en insecten, waaronder bijen, bedreigd. 

1. Natuur in de stad in Kardinge

Natuur- en recreatiegebied Kardinge vind je middenin de stad Groningen. Met de verwerving ervan stelt Natuurmonumenten de grond veilig voor de toekomst. Door het gebied te vernatten ontstaat er een gebied waar diverse kruidensoorten kunnen bloeien, zoals ogentroost en kamille. Dit zijn soorten die het goed doen op een schralere grond. Door het waterpeil te verhogen komt bovendien het bodemleven omhoog. Dat is goed voor tal van vogelsoorten, zoals grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters.

Meer lezen

2. Oppad en Kromme Rade, Kortenhoefse Plassen

Het natuurgebied de Kortenhoefse Plassen is ontstaan door het afgraven van veen. Als je over de historische voetpaden Oppad en Kromme Rade wandelt, kom je planten tegen zoals de echte koekoeksbloem, kattenstaart en dotterbloem. In de zomer zie je boven het water libellen op insecten jagen. Halverwege het gebied is een moerasbos met elzen, wilgen en berken. In de zomer zie je watergentiaan in de sloten bloeien. Elke bloem bloeit slechts één dag. Aan de noordkant van de Kromme Rade ligt Het Hol. In dit unieke moerasgebied groeien planten zoals echte koekoeksbloem, galigaan, fonteinkruid en dotterbloem. In het water komen waterviolier, krabbenscheer, mattenbies en pijlkruid voor. Ga snel kijken, want in dit adembenemende gebied vallen nog veel meer bijzondere planten te ontdekken!

Meer lezen

3. Vogels spotten in de Vlietlanden

De Vlietlanden in Midden-Delfland, vlakbij Rotterdam, is een uniek laagveengebied met echt ouderwets Nederlandse natuur. Het natuurgebied is nooit ingepolderd, wat bijna niet voorkomt in Nederland. Het veen is daardoor niet ingeklonken en het gebied ligt hoger dan de omringende polders. In het bos broeden zo’n tachtig blauwe-reiger-paartjes. Andere vogels in het gebied zijn kuifeend, kievit, grutto en roofvogels zoals de bruine kiekendief en buizerd. Een bijzondere zoogdiersoort die in de Vlietlanden voorkomt, is de noordse woelmuis. Deze bedreigde muizensoort voelt zich thuis in dit waterrijke gebied.

Meer lezen

4. Een blauwtje lopen in VlijmensVen

In dit gebied ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch leeft het pimpernelblauwtje, een Europees beschermde vlindersoort die alleen nog voorkomt in het natuurgebied de Moerputten. Je vindt er bovendien het prachtige blauwgrasland, dat zijn kleur dankt aan de blauwe zegge en waarvan momenteel in heel Nederland nog maximaal 100 hectare voorkomt. Natuurmonumenten wil er 170 hectare nieuwe natuur, waaronder blauwgrasland, bij creëren in het VlijmensVen. Het gaat om een unieke uitbreiding van blauwgrasland voor Noordwest-Europa.

Meer lezen

5. Zink- en kalkflora in Sint Pietersberg

Zuid-Limburg is de meest noordelijk gelegen plek in Europa waar zink- en kalkflora te vinden zijn. Veel planten- en diersoorten komen nog alleen in deze streek voor. Verbetering en uitbreiding van gebieden met veel kalk aan de oppervlakte is van levensbelang voor bijzondere planten als het zinkviooltje en zonneroosje. Ook andere planten en dieren, die afhankelijk zijn van deze vochtige en voedselarme graslanden en schrale kalkrotsen profiteren mee van de maatregelen.

Meer lezen