Wedstrijdreglement

Wedstrijd verbonden aan Weleda Wellness winactie

1. Algemeen.

 

1.1 De wedstrijd wordt georganiseerd door Weleda Benelux SE, gevestigd in de Platinastraat 161 te 2718 SR Zoetermeer (Nederland), met als BTW-nummer NL004839778B01 (hierna kortweg 'Weleda Benelux' genoemd).

 

1.2 Weleda Benelux behoudt zich het recht voor de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Weleda Benelux kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Weleda Benelux.

 

1.3 Over het actiereglement, de organisatie en/of de uitslag van de actie wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de actie gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Weleda Benelux zijn zonder verhaal.

 

1.4 De bijzondere deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de actie zelf. Die voorwaarden gelden bovenop de huidige algemene voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden, primeren de bijzondere. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de actie, tenzij dit anders is aangeduid. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

 

1.5 Door hun deelname aan de actie verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een actie betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de actie impliceert aanvaarding van de beperkingen als gevolg van het risico op onderbrekingen als gevolg van technologische risico’s. Bijgevolg kan Weleda Benelux hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

 

2. De wedstrijd

 

2.1 Deze wedstrijd bestaat uit het beantwoorden de vraag ‘Wat is jouw favoriete Weleda Wellness product en waarom?, welke de deelnemers kunnen vinden op de actiepagina: www.weleda.nl/wellness . Ook dient daarbij de naam van de deelnemer en het e-mailadres worden ingevuld. De deelnemers die gedurende de actieperiode op de website meedoen aan de actie dingen door middel van beantwoording van de vragen en na achterlating van de benodigde klantgegevens automatisch mee naar de prijzen. De 10 personen die het leukste antwoord hebben gegeven op de wedstrijdvraag (beoordeeld door onafhankelijke jury van Weleda-medewerkers), hebben de Prijs gewonnen.

 

2.2 Deze wedstrijd duurt 5 weken en begint op 31 oktober en loopt tot en met 4 december 2016. (hierna: "de actieperiode"). De winnaars zullen in week 49 van 2016 worden bekendgemaakt.

 

3. Deelname

 

3.1 De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Nederlandse grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Weleda Benelux, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de actie betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op hetzelfde adres wonen) van deze uitgesloten categorieën.

 

3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de actie, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt Weleda Benelux enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van Weleda Benelux om toepassing te maken van artikel 3.6. 3.3 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.

 

3.4 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

3.5 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

 

3.6 In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Weleda Benelux zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties van Weleda Benelux uit te sluiten.

 

4. De prijs

 

4.1 De te winnen prijs bij deze Actie is een Weleda Skin Retreat (100 minuten durende schoonheidsbehandeling) bij een Weleda Schoonheidsspecialist t.w.v. € 90,-. Deze prijs is 10 maal beschikbaar.

 

4.2 Waar relevant zal door of namens Weleda kansspelbelasting worden voldaan ten aanzien van de uitgekeerde prijzen.

 

4.3 Als de Deelnemer een prijs gewonnen heeft wordt hiervoor via e-mail contact opgenomen met de Deelnemer. Indien de Deelnemer niet binnen 1 week na de einddatum (11 december 2016) van de wedstrijd reactie geeft middels e-mail dan vervalt de Prijs.

 

4.4 Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen geld of voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan worden verzocht om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na afloop van de actie opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de actie. Weleda Benelux behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt.

 

5. Uitkering van prijzen

 

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode conform het wedstrijdreglement aan de wedstrijd hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.

 

5.2 Na afloop van de actieperiode, in week 49 van 2016, zullen de 10 deelnemers die gewonnen hebben per e-mail bericht krijgen van Weleda. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

5.3 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Weleda. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

 

5.4 Gebruik van de door Weleda ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. Weleda kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars.

 

6. Publiciteit

 

6.1 Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Weleda Benelux de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de actie en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

 

7. Persoonsgegevens

 

7.1 De persoonsgegevens die Weleda Benelux verzamelt over de deelnemers worden opgenomen in een adressenbestand dat voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan worden aangewend. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. Meer informatie over de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens lees je in ons privacy-beleid.

 

8. Klachten

 

8.1 Klachten omtrent dit wedstrijdreglement en deze actie kunnen worden ingediend bij Weleda Benelux.

 

8.2 Deze wedstrijd wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. Een ieder die meent dat de wedstrijd niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij de aanbieder van deze actie: Weleda Benelux SE, Postbus 733, 2700 AS te Zoetermeer.