Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Toepasselijkheid

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij de Weleda Benelux SE Apotheek welke rechtstreeks aan patiënten/cliënten geleverd worden.

 

Leveringsvoorwaarden

1.     De Weleda Benelux SE Apotheek levert alleen voorschrijf-geneesmiddelen uit na ontvangst van een leesbaar recept.

2.     Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/cliënt door Weleda Benelux SE Apotheek is besteld, is de patiënt/cliënt verplicht het product af te nemen, tenzij een product niet beantwoordt aan de overeenkomst.

3.     Indien een product door de Weleda Benelux SE Apotheek apart voor de patiënt/cliënt op basis van een recept wordt bereid, is de patiënt/cliënt verplicht het product af te nemen, tenzij het product niet beantwoordt aan de overeenkomst.

4.     De geleverde medicijnen zijn speciaal voor u bereid. Hiermee vervalt het recht op de wettelijke bedenktijd.

5.     Indien de patiënt/cliënt het niet eens is met de levering van een product dan bestaat de mogelijkheid om binnen 14 dagen dit terug te sturen en te laten crediteren, echter onder voorbehoud dat dit vooraf in overleg met de Weleda Benelux SE Apotheek is vastgesteld en dat de mogelijkheid is geboden voor een correctie.

6.     Alleen in het geval de Weleda Benelux SE Apotheek een fout heeft gemaakt of het product niet voldoet aan zijn specificaties zal bij creditering naast de terugbetaling van de geleverde producten ook de standaard order- c.q. verzendkosten worden terugbetaald, bij alle overige retourzendingen blijven de order- c.q. verzendkosten en retourkosten voor rekening van de patiënt/cliënt.

 

Betalingsvoorwaarden

1.     In de regel zullen alle betalingen via het systeem van incasso machtiging of op rekening verlopen.

2.     De Weleda Benelux SE Apotheek zal zich voor incasso van zijn vordering nooit rechtstreeks wenden tot de zorgverzekeraar.

3.     Bij overschrijding van enige betalingstermijn zal de apotheek eerst een aanmaning versturen. Bij een tweede of derde betalingsherinnering is de apotheek gemachtigd iedere keer € 5 als kosten in rekening te brengen. Als vervolgens binnen 60 dagen, gerekend vanaf de oorspronkelijke factuurdatum, geen betaling heeft plaatsgevonden is de apotheek zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de buitenrechtelijke incassokosten conform het tarief van de Nederlands Orde van Advocaten, met een minimum van € 100 alsmede de wettelijke rente vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Een en ander onverminderd de aanspraak van de apotheek op de vergoeding van alle eventueel ter incassering gemaakte gerechtelijke kosten.

4.     Alle schriftelijke en mondelinge opdrachten worden als bindend beschouwd. Van mondelinge opdrachten wordt een notitie gemaakt die als bewijs geldt en onder schriftelijke opdrachten wordt verstaan een e-mail, een fax of het originele recept of een kopie daarvan.

 

Privacy

De Weleda Benelux SE Apotheek legt, in het kader van het juist kunnen uitleveren van geneesmiddelen, dagelijks diverse gegevens van patiënten vast die afkomstig zijn van de patiënt zelf maar ook van bijvoorbeeld artsen. Het vastleggen van gegevens is voor Weleda Benelux SE Apotheek noodzakelijk om de wettelijk opgedragen taken uit te kunnen voeren.

De werknemers in dienst van Weleda Benelux SE hebben een geheimhoudingsplicht en mogen alleen met toestemming van de patiënt gegevens aan anderen dan de patiënt zelf verstrekken. De gegevens van de patiënt worden bij ons intern beveiligd opgeslagen. De patiënt gegevens zullen nooit of te nimmer worden doorgegeven/verkocht aan derden.

Wanneer de patiënt bij een bestelling gebruikt maakt van de Weleda complementaire recepten app zullen zijn ingevoerde basis gegevens worden opgeslagen lokaal op de telefoon (dus niet op een externe server). Wanneer de telefoon niet meer gebruikt wordt is de patiënt zelf verantwoordelijk voor het wissen van de gegevens.

 

Toepasselijk recht en geschillen

1.    Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlands rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Terug naar de homepage